Algemenevoorwaarden

 

 

Het Scheidingscongres 2024  – Algemene Voorwaarden

Het Scheidingscongres is een onderdeel van Stichting Parentshouse Zutphen e.o.(hierna te noemen het Parentshouse) , vestigingsadres Goethesingel 3, 7207 PK Zutphen en is geregistreerd bij de kamer van Koophandel onder nummer 72267771.

72267771.  E-mail: congres@parentshousezutphen.nl

Artikel 1. | Algemeen 

1.1 De Algemene Voorwaarden van zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van het Parentshouse. Wanneer je een ticket bestelt, ga je akkoord met deze voorwaarden. Lees deze dus zorgvuldig door voordat je een bestelling plaatst. Als je vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact op met Parentshouse congres@parentshousezutphen.nl 

Artikel 2. | Overeenkomst en Bestelling 

2.1 De overeenkomst is bindend op het moment dat je een bestelling plaatst. Het Parentshouse verwerkt de bestelling nadat de betaling is ontvangen. Tot dat moment is het Parentshouse de enige eigenaar van de producten. 

2.2 Zodra jouw bestelling is verwerkt, ontvang je per e-mail een bevestiging dat de betaling is geaccepteerd en een e-mailbericht met de details van je bestelling. 

Artikel 3. | Betaling en Betaalmethoden

3.1 Bij Het Parentshouse kun je kiezen uit 1 beveiligde betaalmethode: Ideal.

3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Het Parentshouse vrijblijvend. 

3.4 Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist (email)adres te gebruiken. Indien Koper kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Koper vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Het Parentshouse contact met Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. 

Als Het Parentshouse de koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Het Parentshouse ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Indien Het Parentshouse twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Koper te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Het Parentshouse  zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval te informeren.

Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten. 

3.5 Het Parentshouse heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets aanvullende producten aan te bieden. Indien Het Parentshouse diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (Algemene) Voorwaarden van deze derde van toepassing zijn. 

3.6 Alle prijzen van Het Parentshouse zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 

3.7 Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

Artikel 4. | Levering

4.1 Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Koper heeft opgegeven in zijn of haar account. Het Parentshouse zal het door Koper opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen. 

Artikel 5. | Tickets

5.1 Het is Koper verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren

5.2 Het Parentshouse kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Koper geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden.

Het Parentshouse is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Het Parentshouse.

5.3 Het Parentshouse op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Koper bij derde partijen verkregen Tickets. Het Parentshouse kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.

5.4 Het Parentshouse op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die de houder van dit Ticket ondervindt door handelen of nalaten van derden.

5.5 Omdat we beseffen dat er ook veel startende ondernemers naar Het Parentshouse komen en omdat dit voor iedereen een financieel pittig periode is, willen we bezoekers een early bird ticket aanbieden. Let wel, je kunt dit tot 1 mei aanschaffen, daarna vervalt deze optie. 

Artikel 6 | Annulering

6.1 Indien het congres als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Het Parentshouse de Bezoeker een korting van 25% geven op een ander, volgend congres dat door Het Parentshouse wordt georganiseerd.

6.2 Indien het congres door Het Parentshouse wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Congres zal plaatsvinden. Indien dit het geval is, zal dit via de website van Het Parentshouse bekend worden gemaakt.

6.3 Het is helaas onmogelijk om een ticket te annuleren. 

Artikel 7. | Copyright

7.1 Alle foto’s en afbeeldingen die worden gebruikt door Het Parentshouse zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van Het Parentshouse  mogen foto’s en afbeeldingen niet worden gereproduceerd en in het openbaar worden gebruikt. Het Parentshouse mag het beeldmateriaal, wat deze dag wordt gemaakt gebruiken in marketing doeleinden.

 Artikel 8. | Geschillen

8.1 Alle rechtsverhoudingen worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

8.2 Heb je een opmerking of een tip? Stuur een e-mail congres@parentshousezutphen.nl, dan nemen wij contact met je op.

Artikel 9. | Het congres

 

9.1 Het is bij een congres in het algemeen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het congres: foto-, film- of andere professionele opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname. 9.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt en van kracht geworden op 18 maart 2024.